Skip to main content

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Regulamin platformy e-learningowej (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod https://szkolenia.wot.org.pl (dalej jako: „Serwis”) przez jego użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”).

2.      Usługodawcą i administratorem Serwisu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 17 61-823, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000178416, (dalej jako: „Usługodawca”).

3.      Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344)).

4.      Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu.

 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1.      Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi polegające na:

a.      Udostępnianiu zarejestrowanym Użytkownikom materiałów szkoleniowych i dydaktycznych oraz innych materiałów wspomagających samodzielną naukę w formie zdalnej.

b.      Umożliwieniu Użytkownikom zakładania kont użytkownika Serwisu, które jest niezbędne do uzyskania dostępu do zasobów Serwisu.

c.      Umożliwieniu wymiany informacji z innymi Użytkownikami Serwisu oraz z administratorem Serwisu za pomocą wewnętrznych narzędzi komunikacji elektronicznej.

d.      Udostępnianiu informacji nt. Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego działalności.


2.      Adres poczty elektronicznej wykorzystywany do obsługi Serwisu to: www@wot.org.pl.

 

3. ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

1.      Użytkownik może korzystać z Platformy oraz przypisanych do niej funkcjonalności, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.      Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji.

3.      Dostęp do zasobów wewnętrznych Serwisu, w tym do materiałów znajdujących się na platformie e-learningowej Usługodawcy, posiadają wyłącznie upoważnieni przez Usługodawcę Użytkownicy, posiadający konto użytkownika w Serwisie.

4.      Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a.      Zastosowania przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge w wersji aktualnej na dzień dostępu do Serwisu.

b.      Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości 10/5 mbps.

c.      Serwis jest optymalizowany dla rozdzielczości: 1280 x 1024, 1600x900 i 1920x1080 px.

5.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają albo utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 

4. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

1.      W celu założenia Konta na Platformie niezbędne jest dokonanie bezpłatnej Rejestracji oraz

Akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

2.      Rejestracja dokonywana jest za pomocą formularza umieszczonego na stronie https://szkolenia.wot.org.pl/login/signup.php

3.      Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest wymagane do założenia Konta.

4.      Rejestracja następuje poprzez utworzenie konta umożliwiającego logowanie, wykorzystujące jeden login i jedno hasło Użytkownika, ku temu konieczne jest podanie następujących danych:

a) login;

b) hasło;

c) aktywny adres poczty elektronicznej.

5.      Po należytym wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na adres e-mail potwierdzenie Rejestracji i utworzenia Konta. Z chwilą kliknięcia w link oraz potwierdzenia założenia Konta, Użytkownik ma Dostęp do zasobów wewnętrznych Serwisu, w tym do materiałów znajdujących się na platformie e-learningowej Usługodawcy Platformie Serwisów.

6.      Hasło dostępu do Konta jest alfanumeryczne i składa się z co najmniej 8 znaków, w tym z co najmniej 1 cyfry lub znaku specjalnego, co najmniej 1 dużej litery i co najmniej 1 małej litery.

7.      Użytkownik powinien zachować Login i hasło do Konta w poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim.

8.      Hasło dostępu do Konta znane jest wyłącznie Użytkownikowi i jego zmiana może nastąpić poprzez przesłanie żądania zmiany hasła skierowanego do panelu administratora Platformy pod adresem: www@wot.org.pl.

9.      Odzyskanie hasła dostępu do Konta lub odblokowanie dostępu do Konta po zablokowaniu wymaga kontaktu z administratorem pod adresem: www@wot.org.pl. Po weryfikacji Użytkownika Konto zostanie odblokowane a Użytkownik będzie mógł dokonać resetu hasła do logowania za pomocą adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta Użytkownika.


5. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.      Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich, innych użytkowników Serwisu oraz praw Usługodawcy.

2.      Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a.      korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

b.      korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.

3.      W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza zasady opisane w ust. 1 i 2, Usługodawca ma prawo podjąć działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody i usunięcia niewłaściwych treści oraz dokonać zablokowania konta Użytkownika.

4.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.

2.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za  utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich, siła wyższa).

3.      Usługodawca informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.

4.      Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

a.      wszelkie szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników praw osób trzecich, podczas i w związku z korzystaniem z Serwisu.

b.      wszelkie szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec.

c.      jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

5.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność witryn internetowych osób lub ich zawartość, nawet jeśli wewnątrz Serwisu znajdują się odnośniki (linki) do nich się odwołujące.

6.      Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności  doSerwisu, jak również  bezbłędnego i stałego funkcjonowania.

7.      Usługodawca nie będzie przesyłał niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego Użytkownika, będącego osobą fizyczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

8.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie.

 

7. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

1.      Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

2.      Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia działania Serwisu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, jak również zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Serwisu lub zakończenia działania Serwisu.

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego również RODO.

2.      Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT) z siedzibą w Poznaniu 61-823 przy ul. Piekary 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000178416.

3.      Dane osobowe Użytkownika, przetwarzane w ramach obsługi Serwisu obejmują:

a.      imię i nazwisko;
b.      miejsce zatrudnienia lub nazwę szkoły/uczelni;
c.      adres e-mail;
d.      numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem;
e.      język, w którym się komunikujesz;
f.      informacje o urządzeniu, z którego korzystacie odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego);
g.      historia komunikacji z nami;
h.      dodatkowe, nieobligatoryjne informacje o sobie, które mogliście Państwo zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem (np. adres, miasto zamieszkania, wiek, płeć);
i.      udzielone przez Państwa zgody.


4.      Dane osobowe pozyskiwane są w momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie, podczas kontaktu za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz w momencie nawiązania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Dane osobowe są pozyskiwane również podczas aktywności w Serwisie i korzystania z udostępnionych za jego pośrednictwem treści. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Serwisu oraz do jego prawidłowego funkcjonowania.

5.      Rejestracja w serwisie i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w Regulaminie.

6.      Dane osobowe Użytkownika będą gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usług opisanych w punkcie 2 Regulaminu, w szczególności w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do treści Serwisu, aż do momentu odwołania Państwa zgody na przetwarzania danych osobowych. Po tym okresie dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat.

7.      Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzone następującym podmiotom podmiotom:

a.      Ministerstwu Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa;
b.      Uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej;
c.      Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji;
d.      Na podstawie Państwa osobnej i dobrowolnej zgody możemy przekazać dane niezbędne do realizacji wybranych usług podmiotom zewnętrznym takim jak np. firmy świadczące usługi pocztowe lub kurierskie;
e.      Zbiorcze dane statystyczne pochodzące z plików cookies, niezawierające informacji na temat pojedynczych użytkowników naszego serwisu i nie umożliwiające ich identyfikacji, mogą być prezentowane w sposób publiczny.


8.      Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a.      Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Możecie Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę na ich przetwarzanie. Może się to wiązać z ograniczeniem dostępu do niektórych funkcji serwisu lub zaprzestaniem świadczenia określonych usług, np. wysyłki newsletterów.

b.      Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

c.      Prawo do sprostowania danych

d.      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

e.      Prawo do żądania usunięcia danych, zwane również prawem do bycia zapomnianym

f.      Prawo do przeniesienia danych. 


9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności serwisu.


9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.      Reklamacje dotyczące świadczonych za pośrednictwem Platformy bezpłatnych usług w ramach funkcjonalności mogą być zgłaszane w następujący sposób:

a.      za pomocą listu poleconego na adres: Biuro WOT, 61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 9.

b.      za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: www@wot.org.pl.

2.      Reklamacje dotyczące funkcjonalności Platformy rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych, a reklamacje dotyczące pozostałych niezwiązanych z funkcjonowaniem Platformy kwestii w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

3.      Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Użytkownikowi na mocy przepisów prawa.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz materiały audio i wideo stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Kopiowanie w/w treści i elementów bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

3.      Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy.

4.      W przypadku zaobserwowania wzmożonego ruchu na koncie użytkownika wskazującego na możliwość nieuprawnionego dostępu do Platformy i wykorzystywania go nie dla celów innych niż określone w Regulaminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do Platformy do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości, o czym powiadomi Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail.

5.      Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Usługodawcy, a także w celu usprawnienia działania Platformy Użytkownika i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany stają się skuteczne w terminie 7 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na Platformie lub dostarczenie nowej treści Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej na wykorzystywany przez Użytkownika adres e-mail.

6.      Regulamin wchodzi w życie dnia 1 lutego 2021 roku.